Thursday, October 8, 2009

Kai Otton @ Mundaka

There's some good photos and footage of INSIGHT surfer Kai Otton up here. Good Luck Kai!!!